jQuery Mobile: Phần 2 - Làm nhiều trang và liên kết chúngHey fellas, trong phần đầu tiên của cuộc hành trình jQuery Mobile của chúng tôi, chúng tôi đã học được làm thế nào để làm cho trang đầu tiên jQuery Mobile . Đó là khá dễ dàng và thú vị. Như chúng ta sẽ không để cho những người giới thiệu một lần nữa, tôi tin rằng, một ý tưởng tốt để có một cái nhìn vào các phần trước.

Trong phần này, chúng tôi sẽ đào hơn một chút. Chúng tôi sẽ xem làm thế nào chúng ta có thể làm nhiều hơn một trang và liên kết với nhau.

Tiếp tục đọc →